دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. سیاست جنایی در قبال قاچاق فرآورده‌های نفتی در آموزه‌های اسلامی و الزامات بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

صابر پورعجم؛ عادل ساریخانی


2. بررسی فقهی حقوق حضانت کودک از طرف مادر؛ چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

آمنه مظلوم زاده؛ عبدالرضا جمال زاده؛ رقیه شهابی