دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، آذر 1400 
2. بررسی حقوق شهروندی زنان بر مبنای آموزه‌های فقه شیعی

صفحه 21-46

ولی الله صفری؛ سید محمد رضا آیتی؛ اصغر عربیان