دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تیر 1401 
مناسبات حفظ مصلحت نظام وحفظ جان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)

صفحه 65-82

لیلا صمدزاده خامنه؛ ابراهیم یاقوتی؛ سیدابوالقاسم نقیبی