اهداف و چشم انداز

فصلنامه تلاش دارد تا با انتشار به موقع مقالات، پژوهش‌ها و یافته‌های مربوط به تعامل حوزه فقه با سایر حوزه‌های مرتبط، ضمن معرفی نشریه‌ای در طراز علمی و کیفی بالا، از جمله اهداف ذیل را تحقق بخشد:
 معرفی و ارتقای جایگاه «مطالعات میان رشته‌ای فقه» در ادبیات حقوقی کشور؛
 ایجاد فضای گفتمان علمی در موضوعات میان رشته‌ای فقه؛
 بسط و گسترش مرزهای فقه در تعامل با سایر حوزه‌ها و رشته‌ها مرتبط؛
 فراهم نمودن زمینه تعاملات علمی در حوزه‌های مرتبط با فقه؛
 تلاش جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه‌ مطالعات و پژوهش‌های فقهی میان رشته‌ای؛ و
 کمک به انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای فقه.