اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابراهیم یاقوتی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

yaghouti2010yahoo.com

سردبیر

دکتر محمد جواد جاوید

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

jjavidut.ac.ir

مدیر داخلی

نادر قلیزاده

مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

d_adabyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمد رضا آیتی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

mriayatisrbau.ac.ir

دکتر رسول آهنگران

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

دکتر محمد جواد جاوید

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

jjavidut.ac.ir

دکتر محمود قیوم زاده

کلام اسلامی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

dr.ghaumzadehyahoo.com

دکتر مهدی نجفی افرا

فلسفه و کلام اسلامی استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mhnjaf2002yahoo.ca

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار مدرسه عالی شهید مطهری

da.naghibimotahari.ac.ir

دکتر محمد جعفری هرندی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

harandi-lawyeryahoo.com

دکترسید محمدرضا امام

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران

dr.emamyahoo.com