فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه از طرف گروه فقه واحد تهران مرکزی منتشر می شود. این مجله با موافقت کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه معاونت علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره نامه 33579/ص/99 مورخ 99/7/23 راه اندازی گردیده است.

 این مجله با موافقت کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه معاونت علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره نامه 33579/ص/99 مورخ 99/7/23 راه اندازی گردیده است.